Teleopieka – Starachowice

TELEOPIEKA I TELEREHABILITACJA SZANSĄ DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I ICH OPIEKUNÓW NA ŻYCIE BEZ BARIER
RPSW.09.02.03-26-0010/17-00

ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU – porady lekarzy specjalistów

Regulamin uczestnictwa w projekcie oraz Protokół powołania komisji rekrutacyjnej

Formularz rekrutacyjny opiekunosoby niesamodzielnej

Formularz rekrutacyjny osoby niesamodzielnej

Zobacz materiał opublikowany w Echo Dnia – Starachowice

Zobacz materiał wyemitowany przez TVP 3 Kielce


GALERIE

Samopomocowa Grupa Wsparcia – Starachowice, Dzienny Dom Senior-Wigor, Galeria Skałka, sierpień 2018
Relacja Starachowice TV ze spotkania SGW

Porady dla: OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (m.in. prawa osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, refundacja przedmiotów ortopedycznych i rehabilitacyjnych); SENIORÓW (m.in. dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłki z pomocy społecznej, pomoc medyczna dla seniorów); OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z REHABILITACJI (m.in. rehabilitacja z PFRON, rehabilitacja z ZUS, rehabilitacja z NFZ)


ZAPYTANIA OFERTOWE I OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

 


Teleopieka szansą dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów na życie BEZ BARIER, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

I.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – ostawa technologii telemedycznej, w której skład wchodzi: opaska telemedyczna, platforma telemedyczna i aplikacja mobilna (iOS, Android) w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn. ,,Teleopieka szansą dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów na życie BEZ BARIER 

Wynik postępowania

II.
Zapytanie ofertowe w celu rozpoznania rynku nr. 02/05/2018/PSYCH
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w celu rozpoznania rynku nr. 02/05/2018/PSYCH
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w celu rozpoznania rynku nr. 02/05/2018/PSYCH
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego w celu rozpoznania rynku nr. 02/05/2018/PSYCH
– Formularz oferty – oświadczenie
Wynik postępowania

III.
Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku dotyczące indywidualnej porady / konsultacji lekarskiej (KARDIOLOG) dla uczestników projektu „Teleopieka szansą dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów na życie BEZ BARIER” nr 01/06/2018/KARD
Wynik postępowania

IV.
Zapytanie ofertowe w trybierozeznania rynku dotyczące indywidualnej porady / konsultacji lekarskiej (PSYCHIATRA) dla uczestników projektu „Teleopieka szansą dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów na życie BEZ BARIER” nr 02/06/2018/PSYCH
Wynik postępowania

V.
Zapytanie ofertowe dot. Uruchomienia zestawu do teleopieki wraz z nauką eksploatacji urządzenia – 130 urzadzeń nr 03/06/2018/INF
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dot. Uruchomienia zestawu do teleopieki wraz z nauką eksploatacji urządzenia – 130 urządzeń nr 03/06/2018/INF – Formularz ofertowy wykonawcy
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego dot. Uruchomienia zestawu do teleopieki wraz z nauką eksploatacji urządzenia nr 03/06/2018/INF – 130 urządzeń – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego dot. Uruchomienia zestawu do teleopieki wraz z nauką eksploatacji urządzenia nr 03/06/2018/INF – 130 urządzeń – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Wynik postępowania
VI.
Zapytanie IPW
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Wynik postępowania


3.
Ogłoszenie o przetargu na dostawę technologii telemedycznej, w której skład wchodzi: opaska telemedyczna, platforma telemedyczna i aplikacja mobilna (iOS, Android)
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
– 
Załącznik nr 3 do SIWZ specyfikacja techniczna
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy „Prawo zamówień publicznych”
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych zamówień w ciągu ostatnich trzech lat
Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy
Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór karty gwarancyjnej
Załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
Wynik postępowania
Protokół przekazania/odbioru opasek telemedycznych


Rejestr czynności przetwarzania prowadzony przez ADO w ramach projektu
Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych